همین جوری

پرشین بلاگ هیچ حسنی هم نداشته باشد، حداقل یک حسنه توی کارنامه اش دارد و آن هم این که: ستّار الکامنت است گاهی. کامنت های خصوصی را پنهان می کند بالکل... بدون هیچ ردینیشخند

تشوییییییقتشویق

/ 0 نظر / 8 بازدید