سوء تفاهم

اشتباهی گرفتی اخوی. آن نوشته برای شما نیست. برای یک دوست قدیمی 8 ساله است که جریانش به شما ربطی ندارد.

لطفا دیگر این جا نیایید. حوصله همکلامی با شما را ندارم.

/ 0 نظر / 15 بازدید