تا سه نشه بازی نشه

حداقل یک نتیجه دارد: همین طور که پیش برود، دوز سواد و تدین وزرای پیشنهادی به اصطلاح متمایل به فتنه بیشتر برایمان معلوم می شود.

اما خب، ادامه نمی یابد که!... نفر بعدی، خود رئیس دولت است احتمالا.

قبلی ها که دو دو شدند این یکی هم اگر همان نشود احیانا می شود چار چار...نیشخند.سه سه هم وجود دارد آیا؟

این قدر جواب منفی هم خوب نیست. آخرش می ترشیدا؟! از ما گفتن!

/ 0 نظر / 22 بازدید