خدا

قرآنم را که باز می کنم صورت روشنش می آید جلو چشمانم... نگاهم می کند... نگاهم به نوشته کنار عکس میافتد: هرگز جز برای خدا کاری مکن...

به یاد جمله ای می افتم از عین القضات (یه گمانم):

آن چه دلبند توست خداوند توست

***

این روزها هوایمان با خدایمان اشتباهی شده است

/ 0 نظر / 8 بازدید