مبادا

روی کاغذ نوشته بود:

"مبادا روی لاله پا..."

خواست نقطه چین را پر کند

زلزله ای شد و قلم لرزید... نتوانست.

خجالت کشید... بازی با کلمات که نیست!

لاله ها می دانند و می بینند

هر چند که بیشتر شبیه خاطره شده اند...

برای یارکشی ها هم بدرد می خورند گاهی

/ 0 نظر / 8 بازدید