ترویه

با طلوع روز ترویه

یک مرد

آب نه... آبرو را توشه می کند

و محرم می شود

اما نه به قصد صحرای عرفات

میقات، روز نهم است در نینوا... همسایه فرات.

/ 0 نظر / 9 بازدید