آلودگی

والرُجزَ فاهجُر

از پلیدی و زشتی دوری کن.

                                                       سوره مدثر، آیه 5

رجز، یعنی پلیدی.

همین یک جمله بس است برای کسی که گوش شنوا داشته باشد.

این را برای آنهایی می گویم که به نام انسانیت و راستی و درستی، به نام حق و باطل، به نام مقدسات و ارزش ها، پلیدی ها را مباح می کنند.

/ 0 نظر / 19 بازدید