تنها اندوخته

همیشه سفارشم می کند:

دنبال کسب هنر باش...و اخلاق

دنبال علم باش...علمت را زیاد کن...

دنیا بازیچه است... انما الحیوة الدنیا لعب و لهو

یک روز به تو اقبال دارد

و یک روز هم به تو پشت می کند

روزی که به تو پشت کرد... تنها تو می مانی و آن چه در سینه داری

علم را کسی نمی تواند از سینه ات بگیرد... مخصوص خودت است.

/ 0 نظر / 10 بازدید