هوای کوچ

سرعت و کیفیت اینترنتی که این روزها از آن استفاده می کنیم این قدر افتضاحه که آرزو می کنم کاش در این کشور نبودم...

به این نکته رسیدم که تحمل تورم گویا برایم بسی راحت تر است از تحمل این اینترنت... صبر ایوب و ادب لقمان هم کم می آورد این جا.

به راستی، تا کی باید برای این چیزهای پیش پا افتاده جنگید؟

/ 0 نظر / 10 بازدید