هستیم

جام دریا از شراب بوسه خورشید لبریز است

جنگل شب تا سحر تن شسته در باران

خیال انگیز !

ما ، به قدر جام چشمان خود ، از افسون این خمخانه سر مستیم

در من این احساس :

مهر می ورزیم

پس هستیم !

                   فریدون مشیری

/ 0 نظر / 55 بازدید