تحریف

قهقهه اول بخندید .. بعد بخوانیدم

...

...

...

...

خواب دیدم اسمم را تحریف لفظی کرده اند و بهشتم نامیده اندتعجب

آن هم جلو چشم خودم....

بهشت زیباست ولی... نمی خواهمش... دِ ...مال خودتان...

ای داااد ای هواااار

 

 

پ.ن.ن

فکر کنم باید خودم رو به دکتر نشون بدم

/ 0 نظر / 8 بازدید