.

downlode & code


 
 
نویسنده : رضوان مرادی
تاریخ : ۱۳۸۸/۸/٢٤
نظرات

هر روز زمینی تر می شوم...تازگی ها این را فهمیده ام... همه چیز بوی زمین می دهد.

فکر می کنم خیلی به آن آدم نخستین نزدیکم... بوی گندم باید مرا به این روز انداخته باشد...

یعنی من هم با عرفات میقات خواهم داشتم؟


برچسب‌ها:
 
 
حقیقت دارد... تو را دوست دارم... در این باران... می خواستم تو... در انتهای خیابان نشسته باشی... من عبور کنم... سلام کنم... لبخند تو را... در باران... می خواستم... می خواهم... تمام لغاتی را که می دانم برای تو... به دریا بریزم... دوباره متولد شوم... دنیا را ببینم... رنگ کاج را ندانم... نامم را فراموش کنم...

رضوان مرادی